Tento web používá cookies k dosažení potřebné funkcionality. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte. Další informace. Informace o ochraně osobních údajů najdete zde. Souhlasím

Ochrana osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů

a) Informace o správci osobních údajů a základní pojmy

Správcem osobních údajů je společnost Eseos s.r.o., se sídlem, Purkyňova 74, 612 00 Brno, identifikační číslo: 29289564, jako prodávající a provozovatel internetového obchodu www.bazenyprodej.cz („Správce“), zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kontaktní údaje na Správce:
Eseos s.r.o
Purkyňova 74, 612 00 Brno
Tel: 515915058
Email: info@eseos.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o kupujícím (subjektu údajů), na základě kterých lze kupujícího přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují v pozici kupujícího, zákazníka, statutární orgán právnické osoby. Subjektem údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, omezení, výmaz nebo zničení apod.

b) Jaké osobních údaje shromažďujeme?

Prodávající shromažďuje, zpracovává a uchovává v rámci prodeje zboží osobní údaje poskytnuté kupujícím v rozsahu:

• jméno a příjmení
• ulice, číslo popisné, město, PSČ
• telefon
• e-mailová adresa


c) Účel zpracování, právní titul, doba a způsob zpracování

Prodávající je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje, které získal přímo od kupujícího pro účely:

• plnění a uzavření kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, ulice, číslo popisné a PSČ nelze zrealizovat objednávku a uzavřít kupní smlouvu. Kontaktní telefon je nutný pro doručení objednaného zboží. Na zadané telefonní číslo Vám bude zaslána SMS o odeslání zboží z našeho skladu a budete kontaktování přepravní službou ohledně přesného termínu doručení. Vaší e-mailovou adresu potřebujeme proto, abychom Vám mohli potvrdit objednávku, kterou nám prostřednictvím internetového obchodu zašlete. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas

• marketingové, obchodní. Se zpracováním osobních údajů pro tyto účely musíte vyjádřit souhlas. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely budeme zpracovávat Vaše osobní údaje především pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb prodávajícího v souvislosti s oslovením kupujícího, a to písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů a dále také za účelem zlepšení komunikace se zákazníky. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Jste-li však již našich zákazníkem, můžeme Vás oslovit i na základě našeho oprávněného zájmu.
Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu užívání našich služeb a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Osobní údaje pro tyto shora uvedené účely z titulu plnění smlouvy a oprávněných zájmu prodávajícího zpracováváme v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, po dobu 3 let nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté osobní údaje vymazáváme či anonymizujeme

Faktury vystavené na základě uzavřené kupní smlouvy jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Osobní údaje zpracováváme ručně i automatizovaně. Vedeme evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

d) Informace o právech subjektů údajů
Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům
které zahrnuje jednak právo získat od Správce (Prodávajícího):
• potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
• informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
• v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
Shora uvedené informace a sdělení požadovaná kupujícímu, poskytne Prodávající bezplatně. V případě opakované žádosti bude Prodávající oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Jako Subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás bude prodávající zpracovávat. Zároveň máte však povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

3. Právo na výmaz

Jako subjekt údajů máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Prodávající neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Prodávající má nastaveny mechanismy pro zajištění výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.
Právo na výmaz osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího.
Případný výmaz provede Prodávající neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržené žádosti.

4. Právo na omezení zpracování

Jako Subjekt údajů máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Jako Subjekt údajů máte právo na oznámení ze strany Prodávajícího v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Prodávající informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Jako Subjekt údajů máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci. Pokud v souvislosti s kupní smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od Prodávajícího získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze Vaše údaje předat i určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Jako Subjekt údajů máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího.

9. Zpracování údajů z cookies

Soubory cookies jsou malé datové soubory, které webová stránka ukládá do počítače, nebo mobilního zařízení. Soubory cookies neslouží k identifikaci osoby prohlížejícího.

Podrobné údaje o souborech cookies naleznete na stránce cookies zde

10.Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Jako Subjekt údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Prodávající uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

11. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Jako Subjekt údajů máte také právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

e) Ochrana osobních údajů.

Shromažďujeme a uchováváme Vámi zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Prohlašujeme, že jsme podnikli veškerá možná, tj. t.č. známá technická a organizační opatření, abychom tyto údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Zavazujeme se vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazujeme, že je neposkytneme třetím osobám. V případě úniku dat Vás budeme neprodleně o tomto informovat (telefonicky, emailem).

V případě zjištění jakéhokoliv porušení zabezpečení osobních údajů v podobě bezpečnostního incidentu, je správce povinen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

g) Další příjemci osobních údajů - zpracovatelé.

Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Prodávající jako správce je tedy oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů, přičemž Prodávající jako správce využije pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování zajišťovalo ochranu práv subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Prodávajícího, zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Prodávajícího a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnost auditorů, advokátů, programátorů IT systémů, dodavatelů. S každým takovým subjektem Prodávající uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky.

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU. Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

V rámci plnění svých zákonných povinností můžeme předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Berete na vědomí, že Prodávající může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

h) Mlčenlivost

Zaměstnanci Prodávajícího i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Nahoru